testing the new bookmarklet


✴️ Also on Micro.blog
Simon Woods @SimonWoods