Is Kobo the only good non-Amazon e-reader?

Simon Woods @SimonWoods