Strata as password manager.

Simon Woods @SimonWoods