Wordle 1,006 5/6

⬜⬜⬜⬜🟨
🟨⬜🟨⬜⬜
🟩🟨⬜🟩⬜
🟩🟩🟩🟩⬜
🟩🟩🟩🟩🟩

That was so mean!

Simon Woods @SimonWoods