Wordle 1,007 5/6

⬜⬜⬜⬜⬜
⬜⬜🟨⬜⬜
⬜🟩⬜⬜⬜
⬜🟩🟨⬜🟨
🟩🟩🟩🟩🟩

Pretty tough.

Simon Woods @SimonWoods