Wordle 1,020 5/6

⬜⬜⬜⬜⬜
⬜⬜🟨⬜⬜
🟨⬜⬜⬜⬜
🟨🟨🟨⬜⬜
🟩🟩🟩🟩🟩

That was fun!

Simon Woods @SimonWoods