Replying to: manton www.manton.org

@manton So DNS is uh... delay kraken?

Simon Woods @SimonWoods